พื้นฐานการบริหารธุรกิจสำหรับวิชาชีพสถาปัตยกรรม รุ่น 2

07 March 2017 - 05 April 2017
โดย : ผศ.ดร.พร วิรุฬห์รักษ์

อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 11

มีคำถามติดต่อ seksiri@wisdomcs.co.th   

Contact Information

(edit profile)

ชื่อ นามสกุล

 

ที่อยู่

 

Cellphone

 

E-Mail

 

Related Information (You can write in Thai or English)

ชื่อองค์กรที่ท่านสังกัด / Your Organization Name

 

ประเภทขององค์กร / Organization or Business Type

 

ที่อยู่องค์กร / Organization Address

 

เหตุผลที่เข้าเรียน / Reasons for Participating in this class

ท่านได้รับทราบข่าวการอบรม Course นี้จากที่ใด

เพื่อนบอกโดยตรง
เห็น Post ใน Social Network
สื่อสารธารณะเช่น Magazine ,Website
อื่นๆ

Methods of Payment (Check one) / วิธีการชำระเงิน (เลือกหนึ่งวิธี)

ค่าเล่าเรียน / Course Fee – 9,800.00 Baht

Cashier Cheque:

ทางคณะผู้จัดการอบรมจะสำรองที่นั่งไว้สำหรับผู้ที่นำเช็คมาชำระเงินกับ บริษัทวิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด
ภายใน วันที่ 28 February 2017

Money Transfer:

1. การชำระเงินค่าอบรม
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ รายละเอียดดังนี้
ชื่อบัญชี บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จากัด
ธนาคาร กสิกรไทย
สาขา ถนนรัชดาภิเษก
เลขที่บัญชี 718 - 2 - 61932 - 3

*บริษัทที่ส่งบุคลากรมาสัมมนาสามารถ หักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% โดยระบุรายละเอียดดังนี้
บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จากัด (สำนักงานใหญ่)
193/11 ชั้น 3 อาคารเลครัชดา ถ.รัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105556045967

(โดยกรุณานำส่งใบหักภาษีมาทางอีเมล์ ก่อนนำส่งตัวจริงทางไปรษณีย์)

รายละเอียดค่าอบรมค่าอบรมVat 7%หัก ณ ที่จ่าย 3%จำนวนเงินโอน
กรณีบุคคลธรรมดา 9,158.88 641.12 -9,800.00
กรณีบริษัท9,158.88 641.12 274.779,525.23


2. หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาส่งรายละเอียดดังนี้
2.1 หลักฐานการโอนเงิน (สลิปใบโอนเงิน, Pay in ธนาคาร)
2.2 หลักฐานผู้เข้าอบรม

กรณีบุคคลธรรมดา
1.สำเนาบัตรประชาชนผู้เข้าอบรม

กรณีบริษัท
1.สำเนาหนังสือรับรอง หรือภพ.20 ของบริษัท

2.หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่ายโดยสแกนส่งทางอีเมล์ก่อนนำส่งไปรษณีย์
* เมื่อฝ่ายการเงินได้ตรวจสอบการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว จะดาเนินการออกใบเสร็จให้ผู้เข้าอบรม
ตามรายละเอียดที่ส่งมา

** โปรดโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ ว่ามีทีเรียนเหลือหรือไม่ ก่อนชำระเงิน ติดต่อ สอบถามได้ที่ 093-923-5624 (เษกศิริ)
โอนเงินภายใน วันที่ 28 February 2017 และ Upload หลักฐานการโอนเงิน เราจะนับเฉพาะการ Upload แล้วเท่านั้น (Upload Cheque / Receipt in jpeg or pdf format)

Receipt Details (If required) / รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน (ถ้าต้องการ)

ชื่อ นามสกุล บุคคล / Person’s Name

 

ที่อยู่ / Address

 

Agreement and Signature

By submitting this application, I affirm that the facts set forth in it are true and complete.
ในการยื่นใบสมัครนี้ ข้าพเจ้าของยื่นยันว่าข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง

Our Policy – นโยบาย

  • Wisdom Consulting and Solution Co., Ltd. will not provide any refund for course fee under any circumstances. The course schedule is within a discretion of Wisdom Consulting and Solution Co., Ltd. and can be revised without prior notice. 

 

  • บริษัทวิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์ โซลูชั่น จำกัด จะไม่มีการคืนค่าใช้จ่ายในการเรียน ไม่ว่าในกรณีใดทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนตารางเวลาเรียน โดยไม่จำเป็นต้องบอกล่วงหน้า
  • Architecture + Construction Continuing Education SystemS
  • โครงการอบรมและศึกษาต่อเนื่องด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างสำหรับบุคคลทั่วไป

ติดต่อคุณ เษกศิริ
บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
193/11 ชั้น 3 อาคารเลครัชดา
ถนน รัชดาภิเษก แขวง/เขต คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2661 8149,
มือถือ 093-9235624 (คุณเษกศิริ),
โทรสาร 0 2661 8886
Email: seksiri@wisdomcs.co.th

แสดงแผนที่ขนาดใหญ่