Wisdom Firm ???


WisdomFIRM เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นจากวิสัยทัศน์ของ ดร. พร วิรุฬห์รักษ์ อดีตอาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาด้าน Sustainable Building และ Project Management ให้กับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศ โดย WisdomFIRM เป็นระบบข้อมูลที่ช่วยในการบริหารจัดการองค์กรขนาดเล็กถึงปานกลางที่มีความแตกต่างจากโปรแกรมการจัดการ (Program Management) ทั่วไปตรงที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์และแก้ปัญหาด้านการบริหารจัดการสำหรับบริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างโดยเฉพาะ

“ค่าใช้จ่ายโครงการ” คือ หัวข้อสำคัญที่บริษัทออกแบบสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างนั้นพยายามควบคุมเพื่อทำให้มีกำไรเหลือจากการปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายโครงการรวมของบริษัทขนาดใหญ่นั้น กลับพบว่าไม่มีสูตรสำเร็จตายตัวแต่อย่างใด แม้ว่าบริษัทจะมีการตรวจสอบค่าใช้จ่ายผ่านวิธีการให้พนักงานกรอก TIMESHEET เพื่อติดตามค่าใช้จ่ายแต่ผลลัพธ์ก็ยังไม่แม่นยำเท่าใดนัก อีกทั้งยังไม่สามารถจัดสรรเวลาที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายเหล่านั้นด้วย

 

 

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://wisdomfirm.com

<< Back

  • Architecture + Construction Continuing Education SystemS
  • โครงการอบรมและศึกษาต่อเนื่องด้านสถาปัตยกรรมและการก่อสร้างสำหรับบุคคลทั่วไป

ติดต่อคุณ เษกศิริ
บริษัท วิสดอม คอนซัลติ้ง แอนด์โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
193/11 ชั้น 3 อาคารเลครัชดา
ถนน รัชดาภิเษก แขวง/เขต คลองเตย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0 2661 8149,
มือถือ 093-9235624 (คุณเษกศิริ),
โทรสาร 0 2661 8886
Email: seksiri@wisdomcs.co.th

แสดงแผนที่ขนาดใหญ่